نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۷۷ مورد.

موسی شهریاری

استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
موسی شهریاری
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/shahriary/fa

محمد صابرراد

استادیار
دانشکده علوم انسانی
محمد صابرراد
استادیار کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/saberrad/fa

صادق صادقی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
صادق صادقی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/sadeghi/fa

حمید صمدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
حمید صمدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/samadi/fa

شادی طبرسی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
شادی طبرسی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tabarsi/fa

فریدون طهماسبی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
فریدون طهماسبی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tahmasbi/fa

عبد الرضا طهماسبی بیرگانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
عبد الرضا طهماسبی بیرگانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/tahmasbibirgani/fa

سید احسان ظهوری

مربی
دانشکده علوم انسانی
سید احسان ظهوری
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/zohoori/fa

پروین

پروین عابدی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
پروین عابدی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/abedi/fa

خیام عباسی

مربی
دانشکده علوم اجتماعی
خیام عباسی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم اجتماعی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/abasi/fa

علیرضا عسکرپور

مربی
دانشکده علوم انسانی
علیرضا عسکرپور
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/askarpour/fa

محمدعلی

محمدعلی عظیمی ستوده کاشانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
محمدعلی عظیمی ستوده کاشانی
مربی دکترای تخصصی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/azimi/fa

امیر علوی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
امیر علوی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/alavi/fa

محمدرضا علینقی زاده

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
محمدرضا علینقی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/alinaghizadeh/fa

احمد رضا

احمد رضا عمانی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
احمد رضا عمانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/omani/fa

Google Scholar

احسان غلامی

استادیار
دانشکده فنی و مهندسی
احسان غلامی
استادیار کارشناسی
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/gholami/fa

مریم غلامی توانی

مربی
دانشکده فنی و مهندسی
مریم غلامی توانی
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده فنی و مهندسی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/gholamitavani/fa

محمدتقی فاضلی

استادیار
دانشکده علوم انسانی
محمدتقی فاضلی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی

http://faculty.iau-shoushtar.ac.ir/fazeli/fa