باقر زینوند مجرد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)آزمایشیتمام وقت(تنظیم نشده)